Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Boer&Buur Boodschap. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan, zoals teksten of foto’s, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

The website and all parts of it, except for (hyper)links, are owned by Boer&Buur Boodschap. It is not allowed to publish the site or parts of it without our written permission.

De op deze website getoonde informatie is samengesteld met constante zorg en aandacht, maar het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s inclusief 6% dan wel 21% (voor de alcoholhoudende producten en diensten) BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

The on the website mentioned information is compiled with care and attention. Nevertheless, it is possible that published information is incomplete or incorrect. In the prices mentioned on the website VAT is included. The information on the website is regulary actualized.

Boer&Buur Boodschap behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Boer&Buur Boodschap is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door anderen verzonden worden. Natuurlijk stellen we alles in het werk om misbruik te voorkomen.

Boer&Buur Boodschap can change information immediately without notification. All information, products and services are offered in the actual condition and without any (implicite) garantee about their availability, adequacy or suitability for a certain purpose. Boer&Buur Boodschap is not responsible for information which is sent by others. Of course I will do my best to prevent abuse.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten ons domein, welke geen eigendom zijn van Boer&Buur Boodschap. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website boerbuurboodschap.nl. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Boer&Buur Boodschap niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

Certain (hyper)links lead to websites outside my domain, which are not owned by Boer&Buur Boodschap. These links are only added as extra information for you. When these links are activated, you’ll leave the website boerbuurboodschap.nl. Although I am very selective, Boer&Buur Boodschap can not be held responsible for the information or functioning of these sites, nor for the quality of products or services which are offered on these sites. We do not take any responsiblilty of the information on websites which are not maintained by Boer&Buur Boodschap.

Boer&Buur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Boer&Buur Boodschap exludes any responsibility for any direct or indirect damage, of any kind whatsoever,  which is caused by or is related to this website.